Zorg vanuit de steinerpedagogie

Bij onze Steinerschool in Brussel staat zorg centraal, waarbij we streven naar een inclusief onderwijssysteem gericht op het welzijn, de gezondheid en het leerproces van elke leerling. De steinerpedagogie heeft unieke kenmerken die een positieve invloed hebben op de gezondheid. We benaderen leerlingen op het gebied van ‘denken, voelen en handelen’ door middel van een gevarieerd aanbod van cognitieve, praktijk- en kunstvakken. De leerstof wordt aangepast aan de leeftijd en benaderd vanuit een fenomenologisch perspectief met aandacht voor de spirituele dimensie van de ontwikkeling. Onze leerlingen worden gevormd door ritme, regelmaat en structuur in hun ontwikkeling.

Zorg is integraal onderdeel van het werk van elke leerkracht. We vinden het belangrijk dat alle leerlingen recht hebben op geschikt onderwijs en proberen hieraan tegemoet te komen met al onze medewerkers. Daarnaast hebben we op school een zorgverantwoordelijke die specifieke zorgvragen op zich neemt na inspanningen van klastitularissen en vakleerkrachten. Indien nodig, neemt de zorgverantwoordelijke contact op met het CLB, het leersteuncentrum of andere externe organisaties om ervoor te zorgen dat elke leerling de juiste zorg krijgt.

 Als Steinerschool in Brussel beschouwen we zorg als een essentieel onderdeel van ons onderwijs, waarbij we de leerlingen willen helpen groeien op academisch, welzijns-, gezondheids- en persoonlijk vlak. We proberen een inclusieve onderwijservaring te bieden die rekening houdt met de behoeften en mogelijkheden van elke leerling. We zien elk kind als uniek individu en erkennen het belang van sociale, emotionele en fysieke ontwikkeling. We streven naar een veilige en ondersteunende omgeving waarin leerlingen kunnen groeien en zichzelf kunnen zijn.

We integreren zorg in het dagelijkse curriculum met een holistische aanpak van het onderwijs. We stimuleren de ontwikkeling van sociale vaardigheden, emotionele intelligentie en zelfrespect door middel van kunst, handenarbeid, muziek en spel. Dit draagt bij aan de brede ontwikkeling van de leerlingen. De benadering van Gabor Maté speelt ook een belangrijke rol in onze zorgbenadering, waarbij we zijn holistische kijk op gezondheid en welzijn integreren. Hij helpt ons begrip te krijgen voor de persoonlijke geschiedenis, levenservaringen en omgeving van de leerlingen, zodat we gerichte ondersteuning kunnen bieden. Zo proberen we een ondersteunende en stimulerende omgeving te creëren waarin leerlingen zich kunnen ontplooien en positieve groei kunnen ervaren.

CLB

Wij werken samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding:

Vrij CLB Pieter Breughel
Brusselstraat 270, 1702 Groot Bijgaarden.
Tel.: 02 512 30 05  Email :r.diatta@vclbpb.be
Open van maandag tot vrijdag van 08:30 tot 16:30 of na telefonische afspraak.
CLB-contactpersoon middelbare school: Rokhayatou Diatta